Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

  • Εγκατάσταση & Συντήρηση

   συστημάτων εξαερισμού, φίλτρανσης και κλιματισμού.

  • Σχεδιασμός

   δικτύων αέρα, υπολογισμός πτώσης πίεσης, διαστασιολόγηση αεραγωγών και επιλογή των κατάλληλων ανεμιστήρων και εξαρτημάτων.

  • Αξιολόγηση και μέτρηση

   υφιστάμενων εγκαταστάσεων και βελτιώσεις.