Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

  • Εγκατάσταση & Συντήρηση συστημάτων εξαερισμού, φίλτρανσης και κλιματισμού.
  • Σχεδιασμός δικτύων αέρα, υπολογισμός πτώσης πίεσης, διαστασιολόγηση αεραγωγών
    και επιλογή των κατάλληλων ανεμιστήρων και εξαρτημάτων.
  • Αξιολόγηση και μέτρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και βελτιώσεις.